Địa chỉ

20 Phạm Văn Đồng, Linh Đông,
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh